ویژگی محصول

مدل گسکت گرافیت خالص آببندی ,
  • نام گسکت

    پکینگ گرافیت خالص

    مدل گسکت

    گرافیت خالص آببندی

فرم ثبت سفارش